Genres
bijbelstudie
paper-2179615_1280
greek NT

Genres

Wat wisten de Bijbelschrijvers? Welk wereldbeeld hadden ze? Geloofden ze dat de Aarde plat was of juist niet? Heeft God zich aangepast aan ons denkvermogen?

Heeft God de wereld inderdaad in zes dagen geschapen - en waarom dan? Daar hebben bijbelgeleerden en natuur-wetenschappers natuurlijk al eeuwenlang over nagedacht. Wat was het perspectief van de Bijbelschrijvers?

Genres in de Bijbel - hoe lees ik?

Bijbelschrijvers schrijven op verschillende manieren, soms meer feitelijk, soms dichterlijk, soms profetisch en soms gebruiken ze meer symbolische taal.

  • De historische boeken vertellen wat er is gebeurd, op een feitelijke manier. Dat wil niet zeggen dat ze alle feiten weergeven - soms zouden we meer willen weten. De boeken van Mozes en Jozua t/m Kronieken zijn in deze stijl geschreven.
  • Dichterlijke taal ziet er in de Bijbel anders uit dan wij gewend zijn. De Psalmen maken vaak gebruik van parallelisme: de eerste regel wordt op een andere manier herhaald of er komt juist een tegenstelling. Denk aan: Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er (Psalm 33:9) of: De Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen vergaat (Psalm 1:6). Deze taal wil trouwens niet zeggen dat er geen juiste informatie gegeven wordt.
  • Profetische boeken gebruiken vaak dichterlijke taal, maar ook vaak symbolische taal. Die taal is veelal makkelijk te herkennen: het Medisch-Perzische rijk wordt als een beer beschreven, de Heer Jezus als het Lam en als een Leeuw. Die symbolische taal beschrijft wel een werkelijkheid: de geitenbok in Daniel 8 laat zien hoe Alexander de Grote een groot deel van de wereld zou veroveren.


Meerdere lagen

De Bijbel kan vaak op een aantal niveau's gelezen worden. Dat wisten dat kerkvaders al. Als die de zes scheppingsdagen allegorisch uitlegden, was dat een extra betekenis-laag: de historische betekenis bleef voor hen gewoon staan. Veel Bijbelgedeelten hebben zeker drie lagen:

  1. De historische laag: dit is er gebeurd. Opgeschreven is dan wat van belang is voor het vervolg. Denk aan het Pascha: dat is nauw verbonden met de bevrijding van Israel uit Egypte.
  2. De geestelijke betekenis: voor mij of voor de hele kerk, wat kunnen wij er van leren? Deze betekenis wortelt in de historische laag. Het Pascha vertelt mij dat ik achter het bloed van het Lam mag schuilen. Dat vieren we bij het avondmaal.
  3. Een profetische betekenis: wat betekent dit voor de toekomst? Soms is een deel daarvan al vervuld. Bij het Pascha is dat zeker het geval, namelijk bij het sterven van de Heer Jezus.

Dit voorbeeld wordt uitgelegd in een artikel over de Bijbelse feesten op mijn andere website (bijbel-studies.nl)

Lees ook de andere pagina's

Zie het menu hierboven. Voor de wetenschappelijke discussie: zie BioLogos?, bouwplan en de pagina's over Oorsprong (met vijf subpagina's) en Aardlagen (met subpagina's over fossielen en de zondvloed)..

Links staan op de hoofdpagina..

parel
parel
leeuw
leeuw

Twee voorbeelden van duidelijk symbolische taal in de Bijbel. De leeuw wordt letterlijk genoemd (in het verhaal over Simson bijvoor-beeld), maar ook symbolisch gebruikt (bijvoorbeeld in Openbaring 5). 

Voor de parel geldt hetzelfde: symbolisch wordt die gebruikt in een gelijkenis in Mattheus 13.

In beide gevallen is het gelijk duidelijk dat het om symbolen gaat - met een echte betekenis daarachter.